امروز به معرفی و بررسی انواع پشتیبان گیری میپردازیم.

البته قبل از اینکه به بررسی رایج نرین انواع پشتیبان گیری بپردازیم اول به مفهوم پشتیبان گیری می پردازیم.

مراقبت داده ها در برابر دستکاری ، از بین رفتن ، فاجعه های طبیعی یا انسانی و بازیابی از حادثه  و مشکل های دیگه یکی از مهمترین الویت در شرکت های IT است.