خدمات شبکه خدمات شبکه

از جمله خدمات شبکه در حساب رایان میتوان به خدمات امنیت شبکه اشاره کرد. امنیت شبکه و اطلاعات همیشه دغدغه اصلی مدیران شرکت ها و سازمان ها است. امروزه با فراگیر شدن اینترنت و استفاده بیش از پیش از آن ،خطر از دست رفتن اطلاعات و یا سرقت دیتا بیشتر از قبل شده است. شرکت حساب رایان خدمات امنیت شبکه را در بالاترین سطح ممکن و با دانش روز به کارفرمایان ارائه میکند.

خدمات امنیت شبکه حساب رایان را در زیر میتوانید مشاهده کنید :

  • شناخت تجهیزات امنیتی شبکه ای موجود
  • شناخت و تعیین نیازهای فنی و غیر فنی کارفرما در راستا حفظ و برقراری امنیت شبکه
  • طراحی زیرساخت امنیتی شبکه LAN  ، WAN، DMZ ، Server Farm  و اینترنت
  • طراحی و تعریف  Policy های امنیتی مرتبط با سرویس های شبکه ای و امنیتی
  • طراحی دستگاه های  IP/IDS جهت تشخیص و جلوگیری از حملات شبکه
  • راه اندازی مراکز جمع آوری یکپارچه رخداد و وقایع امنیتی
  • طراحی بستر امن کاربران دسترسی به اینترنت در شبکه های  Enterprise
  • طراحی زیرساخت ایمن در جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به منابع شبکه ای
  • طراحی سیستم های نظارت  و auditing در استفاده از منابع شبکه توسط کاربران
  • ظرفیت سنجی شبکه و ارائه پیشنهاد در انتخاب تجهیزات Firewall ، UTM  و IPS بر این اساس